Organizing Committee

Committee Chairs

 • Yanfei Zuo (Histo Pathology Diagnostic Center, Shanghai, China )
 • Hongsheng Li (SenseTime Research, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)
 • Chaofu Wang (Ruijin Hospital, Shanghai, China)
 • Zhe Wang, (Xijing Hospital, Xi'an, China)
 • Li Zhang (Shanghai Songjiang District Central Hospital, Shanghai, China)

Committee Members

Histo Pathology Diagnostic Center

 • Yan Guo (Histo Pathology Diagnostic Center)
 • Zhaoyu Wang (Histo Pathology Diagnostic Center)
 • Xiaosong Guan (Histo Pathology Diagnostic Center)
 • Bin Gu (Histo Pathology Diagnostic Center)
 • Jingxin Liu (Histo Pathology Diagnostic Center)
 • Jing Wang (Histo Pathology Diagnostic Center)
 • Xiao Mu (Histo Pathology Diagnostic Center)
 • Bo Xu (Histo Pathology Diagnostic Center)
 • Ru Feng (Histo Pathology Diagnostic Center)

Sensetime

 • Xiaodi Huang (SenseTime Research)
 • Chenbin Zhang (SenseTime Research)
 • Jiahui Li (SenseTime Research)
 • Wen Chen (SenseTime Research)
 • Jianhua Zhang (SenseTime Research)
 • Guang Yao (SenseTime Research)
 • Rui Huang (SenseTime Research)
 • Zhiqiang Hu (SenseTime Research)

Ruijin Hospital

 • Qian Da  (Ruijin Hospital)

Xijing Hospital

 • Ling Chen (Xijin Hospital)

Shanghai Songjiang District Central Hospital

 • Weiwei Sun (Shanghai Songjiang District Central Hospital)
 • Minmin Gu (Shanghai Songjiang District Central Hospital)
 • Caijuan Li (Shanghai Songjiang District Central Hospital)
 • Yanqiong Zhang (Shanghai Songjiang District Central Hospital)